Yazma Birimi

Yabancı dil öğrenme sürecinin ilk ve temel aşamalarında öğrenilen dil yapısını ve yeni sözcükleri kullanmayı gerektirdiği ve bu sürecin ileri aşamalarında da düşünme, düşünceleri ve bilgiyi değerlendirme, sınıflama, düzenleme ve bunları birleştirerek sentez oluşturma gibi zorlu süreçleri içerdiği için yazma becerisi, diğer yabancı dil becerilerine kıyasla daha zordur. Yazma dersleri oldukça karmaşık ve zorlu bir süreçtir. Dolayısıyla programlar hazırlanırken yazma derslerine fazlasıyla özen gösterilmelidir.

Daha etkin bir program oluşturmak amacıyla, okulumuz yazma derslerini ayrı bir birim olarak müfredata koymuştur.
 
Her sınıfta haftada dört saat yazma dersi işlenir. Bu dersin ilk iki saatinde materyallere ve okutulan kitaba dayanan konu işlenir. Üçüncü saat alıştırma yapmaya ayrılır. Son derste ise öğrenciler öğretmen eşliğinde ve yardımıyla ödev kâğıtlarını alarak gerekli konuyla ilgili yazı yazarlar. Öğrenciler yazma aktivitesine ayrılan bu son saatte/elli dakikada yazılarını bitirip; değerlendirilmek üzere öğretmenlerine vermek zorundadırlar. Kâğıtlar değerlendirildikten sonra, düzeltmek üzere öğrenciye geri verilir. Yazma süreci şu şekilde işler: derste verilen konuyla ilgili yazı yazma, değerlendirilmek üzere yazıyı öğretmene teslim etme, öğretmenin hataları kağıt üzerinde işaretlemesi ve öğrenciye geri vermesi ve öğrencinin yazısını tekrar düzenleyerek düzeltmesi. Öğrencilerin kur boyunca ve her hafta yazdıkları bu yazılar, kur sonundaki toplam notlarını %10 etkiler. Programda geri kalmamak için öğrenciler hiçbir yazma dersini kaçırmamalıdırlar. Eğer yazma derslerinden birini bile kaçırırlarsa, dersin son dilimi olan dördüncü saatte yazılarını tam ve doğru olarak yazamayabilirler. Öğrenciler her derse sözlüklerini getirmek durumundadırlar ve her kurda düzenli bir şekilde dosya tutmak zorundadırlar. Bu dosyada haftalık materyaller, öğrencilerin yazdığı yazılar ve bu yazıların düzeltmeleri bulunmalıdır.

Yazma öğretmenleri, gramer öğretmenlerine öğrencilerin sınıfta yaptıkları ortak hataları bildirirler ve gramer dersinde bu hataların düzeltilmesine yer verilir. Kâğıtları değerlendirildiği için, öğrenciler yazma derslerine ciddiyetle ve sorumluluk bilinciyle yaklaşırlar. Derse odaklanırlar, belirlenen zamana ve teslim tarihlerine sadık kalırlar.